195806354E3FAE601803EB

                                                                               열심히 공부하며

 

156067354E3FAE6609982D

                                                                            격려차  오신 사무국장님

 

184D1E354E3FAE6B2E256F

                                                                                            14기 소개

 

114CE3354E3FAE6E2D3675

                                                                                무엇이 그리 재미있나요?

 

155452354E3FAE7124070E

                                                                                 13기 (이순덕)   17기   (이주향)

 

1456F1354E3FAE7413D1BA

                                                                                     교장선생님 인사 말씀

 

1962BC354E3FAE76062DB3

                                                                                    오메....이런 것도 있나요(사진 올리며....)

 

17252A334E3FAE791E61AA

                                                                  역시 인일 ....진지한 모습들~~~

 

131E6A334E3FAE7C273C02

                                                                             유교수는 뭐가 그리 좋은지

 

142095334E3FAE7F24E036

                                                                        오늘 맨 앞에서 가장 공부 잘하는 학생 같아요

 

11227E334E3FAE81251071

                                                                으음 나는  별로 어렵진 않아...할만 하지요.

 

1228D6334E3FAE840EFB8B

                                                                 제일 진땀나는 3기 홍문자 김기숙학생들~~~